Samfunnsansvar i DEA Norge

Å ta hensyn til og ta ansvar for samfunn og miljø er grunnleggende for måten DEA Norge driver sin virksomhet på. Vårt samfunnsansvar ligger i hvordan vi integrerer hensynet til samfunn, mennesker og miljø i vår kjernevirksomhet, og i vårt samspill med andre aktører, med miljøet og med samfunnet rundt oss.

At samfunnsansvar er integrert i det DEA Norge gjør, innebærer eksempelvis at vi tar både nødvendige og «føre var» forhåndsregler for å beskytte naturen, miljøet og de maritime ressursene vi opererer i på norsk sokkel. Operasjoner vi foretar gjøres etter grundige risiko- og konsekvensanalyser, og vi bidrar til å videreutvikle verdens fremste standarder for sikkerhet og miljø. Vi skaper verdier for samfunnet blant annet gjennom arbeidsplasser og bidrag til den norske økonomien.

DEA Norge er en engasjert samfunnsaktør og har aktiv dialog med lokalsamfunn langs kysten.

Vi legger til rette for våre ansattes trivsel og helse, med fokus på faglig utvikling og et sundt arbeidsliv med trivsel på arbeidsplassen.

 

Vårt engasjement

Vi har vært del av det norske samfunnet i mer enn 40 år og ønsker fortsatt å bidra på ulike sosiale og kulturelle arenaer i Norge. Vårt engasjement favner bredt og vi kan blant annet nevne

DEA Norges Stipendprogram for Musikk

Programmet har som mål å fremme kulturutveksling mellom Tyskland og Norge, med fokus på klassisk musikk. Hvert år blir opp til fire musikkstudenter tildelt stipender som gir dem en mulighet til å studere musikk i Tyskland for en periode på fem til ti måneder.

DEA Norges Stipendprogram for Musikk er et samarbeid mellom DEA og "Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft". Programmet finansieres av DEAs musikkstiftelse.

Norsk Oljemuseum

DEA Norge var med på å finansiere opprettelsen av Norsk Oljemuseum og støtter i dag museets drift og videre utvikling. www.norskolje.museum.no

NTNU Hovedekskursjon

DEA Norge støtter masterstudentene ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU sin årlige hoved-ekskursjon, som finner sted i studentens fjerde studieår. Ekskursjonene besøker viktige produksjonsområder for olje og gass utenfor norsk sokkel og har til hensikt å gi studiene en internasjonal og praktisk tilleggsdimensjon. www.ntnu.no/ipt

Geologiens dag

Geologiens dag arrangeres av Norsk Geologisk Forening og er et årlig landsdekkende arrangement som har som formål å lære folk flest, med særlig fokus på barn og unge, mer om geologi. DEA Norge bidrar til dette arrangementet både ved at våre ansatte tar aktiv del i ulike aktiviteter og gjennom økonomisk støtte. www.geologi.no/geologiens-dag

Initiativer i frivillighets-Norge

DEA Norge ønsker å støtte våre ansattes frivillige engasjement og de kan derfor søke selskapet om midler til frivillige prosjekter de er involvert i på fritiden. Initiativer som har mottatt bidrag innenfor denne rammen er i hovedsak ulike prosjekter i regi av diverse idrettslag og skolekorps.