Mennesker, miljø, verdier

Olje- og gassvirksomhet til havs er krevende, og i utnyttelsen av disse store ressursene setter DEA Norge hensyn til mennesker, miljø og verdier først. Det er vårt ansvar at ingen skades i ulykker, at vår virksomhet ikke rammer det marine miljøet, at vi ivaretar interessene til andre som har sin næring og inntekt fra hav og kyst, og at vi trygger de store finansielle verdiene som investering og utvinning i petroleumsvirksomheten innebærer.

DEA Norge er en erfaren leteoperatør og er i ferd med å bli operatør på felt i utvikling og drift. I alle disse fasene av offshore operasjoner – letefasen, utbyggingsfasen, driftsfasen - er det vår jobb å finne og iverksette løsninger som ivaretar hensynet til mennesker, miljø og verdier.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre planer og prosesser for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) både for våre ansatte og for de omgivelsene vi opererer i.